Yksityisyyden suoja ja tietosuojaseloste

Päivitetty 9.2.2022

Indcare Oy on sitoutunut turvaamaan yksityisyytesi ja varmistamme, että tietojasi suojellaan. Tässä tietosuojaselosteessa kuvaamme millaisia tietoja keräämme, miten käytämme tietoja ja miten suojelemme tietoja.

Rekisterinpitäjä
Indcare Oy
Kauppamiehentie 6
02100 Espoo
www.indcare.fi

Yhteystiedot
info@tilapankki.fi

Rekisterin nimi
Tilojen varaus- ja maksupalvelujärjestelmä

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyksen yhdistyslain mukainen oikeutettu etu koota yhteen yhteystietoja sekä välittää tietoa kumppaneille yhteystietorekisterin kautta.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena ovat yhteistyökumppaneiden väliseen tiedonvaihtoon liittyvä viestintä jatoiminnasta tiedottaminen.

Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisterinpitäjä käsittelee seuraavia henkilötietoja:

Yhdistyksen tai yhteyshenkilön yhteystiedot: Organisaation nimi, etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

Tietolähteet
Tiedot kerätään varaus- ja maksupalvelujärjestelmän tietojen keruu sivulla. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa.

Tietojen luovutukset ja siirrot
Indcare Oy hyödyntää sähköisiä tietojenkäsittely- sekä rekisteriohjelmia tietojen ylläpitämisessä, kyselyiden toteuttamisessa, tapahtumailmoittautumisten keräämisessä sekä sähköpostiviestien ja tiedotteiden lähettämisessä. Emme luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille.

Tietojen suojaus ja säilytysajat
Henkilötietoja keräävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja kaikki henkilöt. Järjestelmä ei vaadi käyttäjätunnusta ja salasanaa.

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Emme säilytä henkilö- tai yhteystietoja paperisessa muodossa. Säilytämme henkilötietoja varaus- ja maksupalvelujärjestelmän keston ajan ottaen huomioon lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset mm. kirjapitolainsäädäntö, rekisteröityjen tietoja koskeva erityislainsäädäntö ja arkistointia koskevat vaatimukset.

Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteen sopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot viipymättä.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa asiakasrekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia muutoksia yhdistyksen tai yhteyshenkilön tietoihin. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseensä kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se, erityinen tilanne, jonka perusteella hän vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

Yhteydenotot
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti. Vähimmäisvastausaika yhteydenottoon on 14 vrk yhteydenoton saapumispäivästä alkaen.

Tietosuojaselosteen muutokset
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.